നിലാവ്

By Jacob Samuel
Feb 03 2019 1 min read

നിലാവെ നീ...മാറ്റൊലിയാ...മറ്റൊരു നീമാറുമോ നീ.നാടിനു തേരാളികൂട്ടിനു വഴക്കാളിശരിക്കും കോമാളിഎന്നും മലയാളി.

0 Reads
 0 Likes
Report