માતૃત્વ

By Chintal Shah
Feb 27 2020 1 min read

                  ના..... ના..... ભગવાન હવે તો મારી પરીક્ષા ના કરો. મેં કયા પાપ કર્યા છે???? તો તમે મને આ સજા આપી. મેં શું માગ્યું તું તમારી પાસે ખાલી માતૃત્વને????!!!! અને તમે તો મારા મો મા આવેલો કોળીયો લઈ લીધો. હવે મારામાં સહનશક્તિ નથી રહી. રિદ્ધિ એની માને વળગી ને ધ્રૂસકે ને ધ્રૂસકે રડે છે. અને એક મા ના રુદનનો અવાજ આખા વર્લ્ડમાં પ્રસરી જાય છે. એક માં નુ રુદન જોઈને તો આજે  ડૉક્ટર અને નર્સ સંવેદનશીલ થઇ ગયા હતા. આજે તો

18 Reads
 4 Likes
Report